תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר DS Couture. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.


 1. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 2. לקוחות יקרים, שירות הלקוחות של DS Couture זמין לכם בכל עניין בטלפון מספר 054-925-9942
 3. אתר DS Couture הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות (להלן: "DS Couture" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת DS Couture (להלן "החברה" או "DS Couture").
 4. לקוח המבצע הזמנה באתר DS Couture, מצורף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של DS Couture.
 5. השירות שניתן במסגרת DS Couture הם באזורים מסוימים בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור הפעילות"). אזורי הפעילות משתנים מעת לעת, על הלקוח לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות. לתשומת לבכם, אספקת המוצרים שנרכשו ב-DS Couture אפשרית רק כאשר אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 6. DS Couture שומרת לעצמה את הזכות בכל עת:
  • לשנות ו/או להפסיק את פעילות DS Couture.
  • לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
  • לשנות, להחליף או להוציא אחד או יותר מהמוצרים המוצגים באתר.
  • לשנות את אופן הצגת המוצרים, את מחיר המוצרים ופרטים נוספים הנוגעים במוצרים.
 7. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
 8. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י הוספת פריטים לסל הקניות ובחירת כמויות, התהליך עשוי להשתנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של DS Couture. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.
 9. אתר DS Couture מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.   
 10. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי יכול שיישמרו ע"ג שרת מאובטח ייעודי.
 11. ביצוע הזמנה באתר DS Couture אפשרית בכל שעות היממה למעט שבתות וחגים, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מכל סיבה אחרת.

מדיניות אספקה

 1. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
 2. שעות הפעילות של מוקד הלקוחות: 09:00-19:00
 3. מועדי השליחויות: 09:00-19:00
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו-DS Couture אינה מחויבת למועדים אלה.
 5. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח. מחיר דמי המשלוח יצוין במסך הקופה בטרם השלמת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של DS Couture.
 6. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.
 7. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, ולא אישר השארת המוצרים מחוץ לדלת המען או אצל אדם אחר כמפורט לעיל, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.
 8. לאחר השלמת ההזמנה באתר, הלקוח יוכל לבחור את מועד האספקה הרצוי. אתר DS Couture יציע מועדי אספקה בהתאם לשיקוליה ולאילוצים הלוגיסטיים.
 9. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 10. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לשליח בעת מסירת ההזמנה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ ההחלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/ הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החלה עבודת הטיפול בהזמנה באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
 11. DS Couture תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

מדיניות ביטולים

 1. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות DS Couture כפי שתהא מעת לעת.
 2. האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.
 3. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 4. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 5. DS Couture תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. DS Couture לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
 6. DS Couture אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח, DS Couture ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-DS Couture ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב-DS Couture וכד'.
 7. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל-DS Couture ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.   
 8. DS Couture לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב-DS Couture. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא DS Couture בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 9. על ההתקשרות בין הלקוח לבין DS Couture במסגרת DS Couture ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 10. באמצעות הזנת פרטי הקשר, מבצע המשתמש Opt-In למאגר חברת DS Couture ומאשר בכך לחברה או למי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת המייל ו/או הטלפון וכן לנתח מידע סטטיסטי הנוגע לשימושו באתר. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל-DS Couture בכתב בהתאם להוראות כל דין.

מדיניות פרטיות

 1. שימוש באתר זה מהווה הסכמה של המשתמש בו להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל המשתמשים באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב.  
 2. אתר DS Couture יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עם המשתמש, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.
 3. החברה תשמור את המידע שיאסף במאגריה ותהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 4. הקניין הרוחני ב-DS Couture, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של DS Couture, או של צדדים שלישיים ש-DS Couture קצבים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.